VITAJTE

Milé kolegyne a kolegovia,

po veľmi úspešnom 1. ročníku česko-slovenskej vedeckej konferencie BeeConnected 2023, ktorá sa konala v Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vás chcem srdečne pozvať na jej 2. ročník, ktorý sa presúva na Slovensko a bude sa konať na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, vo štvrtok 4. 4. 2024.

Chceli by sme pokračovať v myšlienke pána Dr. Jiřího Danihlíka a s rovnakým zámerom zorganizovať vedeckú konferenciu zameranú na vedecký výskum v oblasti včiel (Apoidea: Apiformes, včely), tj. včiel medonosných, ostatných včiel, čmeliakov, ako aj v oblasti včelích produktov či geoinformatických a bioinformatických analýz spojených so včelami.

Rovnako by sme chceli dať na konferencii priestor predovšetkým mladým, teda doktorandom, mladým vedeckým pracovníkom, prípadne ostatným študentom, ktorých konferenčné príspevky budú prednostne prezentované orálne. Tentokrát však zaradíme aj posterovú sekciu, aby sme dali priestor prezentovať výsledky výskumu všetkým účastníkom, teda aj školiteľom, prípadne starším vedeckým pracovníkom.

Ako pozvaný rečník vystúpi s plenárnou prednáškou profesorka Ivana Tlak Gajger z Department for Biology and Pathology of Fish and Bees, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich zdravie včiel, liečby a prevencie ochorení včiel. Výstupom konferencie bude elektronický recenzovaný zborník s ISBN.

V nadväznosti na konferenciu sa uskutoční Národné podujatie projektu B-THENETna Slovensku, na ktorom Vám predstavíme novú medzinárodnú platformu, ktorej cieľom je zhromažďovať osvedčené včelárske postupy a inovácie, poskytovať priestor na diskusiu a spájať a vzdelávať včelárov, poradcov a ďalších aktérov vo včelárskom sektore. Náplňou podujatia budú prednášky o správnych včelárskych postupoch a opatreniach pri závažných ochoreniach včiel, najmä klieštikovitosti a more včelieho plodu. Podujatie je určené včelárom, poradcom, vedcom a každému, kto sa zaujíma o túto problematiku.

Veríme, že tieto podujatia vytvoria priestor nielen pre výmenu vedeckých poznatkov, ale aj pre naviazanie nových kontaktov, plánovanie spoločných aktivít a v neposlednom rade aj priamu interakciu s včelármi.  Zaregistrovať sa môžete na obe podujatia alebo iba na jedno z nich.

Tešíme sa na opätovné česko-slovenské apidologické stretnutie.

Prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. a členovia organizačného výboru konferencie


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Konferencia BeeConnected 20244. apríl 2024 
Národné podujatie projektu B-THENET5. apríl 2024
Časy konania podujatí čoskoro upresníme.
Uzávierka registrácie (pre obe podujatia)27. marec 2024
Termín úhrady registračného poplatku na konferenciu27. marec 2024
Termín pre zasielanie príspevkov17. marec 2024

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Organizátor:

Spolupracujúce organizácie:

Organizačný výbor

prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Marek Ratvaj, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Lenka Kollár MoskáľováUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr. Ivana PahulyiováUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Pavel FiľoSOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, Slovenský zväz včelárov
Kontakt (organizačné zabezpečenie):prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
dagmar.mudronova@uvlf.sk
Kontakt pre zasielanie príspevkov:MVDr. Marek Ratvaj, PhD.
marek.ratvaj@uvlf.sk

VEDECKÝ VÝBOR

prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Marek Ratvaj, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

MIESTO KONANIA

Miesto konania:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
GPS: 48.73860, 21.24606

Ako sa k nám dostanete:
Pri príchode vlakom alebo autobusom na hlavnú železničnú/autobusovú stanicu môžete využiť  miestnu hromadnú dopravu: električka č. 2 zo zastávky „Staničné námestie“ do zastávky „Havlíčkova“  (priame spojenie).

Možnosti ubytovania v okolí univerzity:
IVVL
Michael’s Palace
Hotel Yasmin
Hotel Štadión


PROGRAM

Konferencia BeeConnected 2024: 4. apríl 2024 – miesto konania: Aula UVLF

8:30 – 9:00Registrácia účastníkov
9:00Otvorenie
9:15 – 10:00Plenárna prednáška (Ivana Tlak Gajger)
10:00 – 10:15Coffee break
10:15 – 11:451. sekcia prednášok
1. Šárková : Role oxidu dusnatého ve zdraví a imunitě včel
2. Tölgová : Funkce oxidu dusnatého v rámci humorální a epiteliální složky imunitního systému včely medonosné
3. Marciniak : Apolipophorins in Honey Bee Biology
4. Kollár Moskáľová : Vplyv humínových látok na vybrané imunitné parametre včely medonosnej
5. Kodrík : Nové poznatky o melittinu – hlavním toxinu včelího jedu
6. Majchrák : Hiveanalyzer® – efektivita práce analýzy plodu včiel
11:45 – 12:30Posterová sekcia
12:30 – 14:00Obedná prestávka
14:00 – 15:302. sekcia prednášok
1. Sabolová : Incidencia Nosema spp. Vo včelstvách na vidieku a v meste
2. Pinďáková : Vliv kyseliny šťavelové na organismus včely medonosné (Apis mellifera)
3. Myslínová : Využití FTA karet pro detekci včelích patogenů
4. Krejčí : Antivirové vlastnosti sluky svraskalé proti rozvoji DWV infekce včel
5. Šotolová : Postavení včely v interdisciplinárním oboru antropozoologie
6. Hrošovská : Biologicky aktívne látky a iné autentifikačné parametre slovenského medu
15:30 – 16:00Coffee break
16:00 – 17:003. sekcia prednášok
1. Pospiech : Predikce zdrojů snůšky včel pomocí geografických informačních systémů
2. Marcinčáková  : Určení země původu na základě minerálního profilu medu
3. Benedek : Honey colour measurement
4. Hernik, Prus : Use of geographic information system as a predictive mechanism
18:00Spoločné posedenie – BOWLING SPOT, Čermeľská cesta 1, Košice – Sever


Národné podujatie projektu B-THENET: 5. apríl 2024 – miesto konania: Aula UVLF

8:00 -14:00Dagmar Mudroňová – Predstavenie platformy B – THENET – Celoeurópsky projekt spájajúci včelárov
Pavel Fiľo – Správna včelárska prax – overené postupy starostlivosti o včelstvo počas celého roka
Róbert Chlebo – Ochrana a terapia včelstiev napadnutých klieštikom Varroa
Juraj Toporčák – Ochrana a terapia včelstiev pri more včelieho plodu

HLAVNÍ REČNÍCI

Prof. Ivana Tlak Gajger

Je profesorkou na Katedre biológie a patológie rýb a včiel na Veterinárnej fakulte Univerzity v Záhrebe v Chorvátsku. Popri činnosti vo vedecko-výskumnej práci pôsobí ako lektorka povinných a výberových predmetov v oblasti biológie a patológie užitočného hmyzu. Je tiež vedúcou Národného referenčného laboratória pre choroby včiel – APISlab. Úzko spolupracuje s včelármi a ďalšími zainteresovanými stranami prostredníctvom rôznych vedecky podložených aktivít s cieľom identifikovať príležitosti, ktoré je možné využiť na súčasnú podporu včelárstva, zdravej výroby potravín, prirodzenej biodiverzity a zlepšenie implementácie opatrení na ochranu zdravia včiel. Jej cieľom je nájsť inteligentné riešenia pre skutočné problémy včelárov, ktoré v konečnom dôsledku informujú politikov, podporujú vzdelávanie a správne včelársko-veterinárno-environmentálne postupy a pomáhajú prvovýrobcom.

Prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

Pôsobí na Katedre mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Dlhodobo sa venuje výskumu probiotických baktérií a látok naturálneho pôvodu s cieľom znížiť používanie antibiotík v chovoch zvierat, a tak zvýšiť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín a znížiť zaťaženie životného prostredia. Okrem štúdia vplyvu probiotík a naturálnych látok na imunitnú odpoveď a črevnú mikrobiotu rôznych druhov zvierat, najmä však málo preštudovaných druhov ako sú ryby, včely a hydina, sa venuje aj vývoju nových preparátov na báze prospešných baktérií a prírodných látok. Výsledkom jej práce sú okrem množstva vedeckých publikácií v renovovaných vedeckých časopisoch a monografiách aj praktické výstupy v podobe patentu a úžitkového vzoru na probiotický prípravok pre včely a medzinárodnej patentovej prihlášky probiotického krmiva pre lososovité ryby.

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Pôsobí na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Predtým od roku 1983 do 2007 pôsobil na Oddelení chorôb rýb, včiel a zveri. Špecializuje sa v pedagogickej oblasti, jak v slovenskom tak anglickom jazyku, pre choroby včiel. Vydal 190 odborných publikácií, z toho 15 učebných textov v oboch jazykoch, 10 odborných a vedeckých monografií, 14 publikácie v databázach WOS, vyše 280 citácií. Výskum je zameraný na choroby včiel, bol vedúcim alebo členom vo viacerých programoch VEGA a KEGA, v súčasnom období je vedúcim národného centra B-THENET programu EÚ HORIZONT 2023-2026. Prednášal a pôsobil krátko a dlhodobo v oblasti chorôb včiel na mnohých pracoviskách a laboratóriách vo svete. Pôsobil ako generálny sekretár pre Apisláviu, je odborným poradcom pre SZV v oblasti zdravia včiel a pôsobil ako člen poradného orgánu pre Ústredného riaditeľa ŠVPS SR. Je mnohoročným členom redakčnej rady Včelár, garantom programu Včelařství na Fakulte veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysokej školy Jagiellońskej v Toruni v Uherském Hradišti, člen oborovej rady DSP VFU Brno „Choroby volnĕ žijících zviřat a zviřat zoologických zahrad“. Je členom v mnohých medzinárodných organizáciách ako EurBee, COLOSS a podobne.

Ing. Pavel Fiľo

Pôsobí ako riaditeľ SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Od roku 1983 pôsobil ako učiteľ odborných predmetov a neskôr ako zástupca riaditeľa na SOU poľnohospodársko – potravinárske v Banskej Bystrici. V roku 1979 ukončil úspešne ČVUT Praha, ďalšie vzdelávanie získal na STU Bratislava – DPŠ ktoré ukončil v roku 1986 a nakoniec ešte ukončil v roku 1994 odbor informatiky na UMB Banská Bystrica. Je lektorom v oblasti včelárstva. Svoju publikačnú činnosť zameral z oblasti včelárstva do časopisov Včelár a Moderní včelařství, je spoluautorom Metodiky na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovi z roku 2020. Bol členom medzinárodného projektu Blesabee 2019, ktorá získala zlatú medailu na Apimondii v Montreale v Kanade za publikáciu Blesabee „Od zdravých včiel ku zdravým ľuďom“. Je členom programu Erasmus+ „Skôr ako bude neskoro – sršeň ázijský“. Je čestným členom International Centre for Young Beekeepers ICYB, predseda SZV, člen redakčnej rady časopisu Moderní včelař. Za svoju činnosť v oblasti včelárstva získal Cenu APISLAVIE – za výnimočný prínos pre včelárstvo, Medailu sv. Gorazda – cena Ministra školstva, Cenu Mateja Bela – Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Zlatú medailu Štefana Závodníka a Cenu Juraja Fándlyho za prínos pre slovenské včelárstvo. Zúčastnil sa mnohých akcií a kongresov vo svete organizovaných Apimondiou (Južná Kórea, Ukrajina, Argentína, Kanada) a Apisláviou.

Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

Pôsobí na Ústave chovu zvierat Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Špecializuje sa na výučbu a výskum v oblasti včelárstva. Aktuálne národný koordinátor európskehu projektu Insignia EÚ a člen Riadiacich výborov COST projektov BeSafeBeeHoney a Insect-IMP. Viac ako 250 odborných publikácií, z toho 17 v databáze WOS, vyše 1180 citácií, Hirschov index 14. Predseda Regionálnej komisie pre Európu svetovej včelárskej federácie Apimondia, výkonný tajomník medzinárodnej včelárskej asociácie Apislavia, člen vedeckých odborných organizácií COLOSS, International Honey Commission (IHC) a EurBee, predseda redakčnej rady časopisu Včelár. Spoluorganizátor medzinárodných včelárskych kongresov Apimondie, Apislavie a BeeCome. Delegát Slovenského zväzu včelárov v medzinárodných včelárskych organizáciách BeeLife, Apislavia, EPBA (Európska federácia profesionálnych včelárov) a v Poradnej skupine pre včelárstvo COPA-COGECA pri Európskej komisii.

ZASIELANIE PRÍSPEVKOV

Termín pre zasielanie príspevkov: 17. marec 2024.

Svoje príspevky, prosím, zasielajte v stanovenom termíne v predpísanom formáte a štruktúre podľa inštrukcií na tomto vzorovom tlačive na e-mailovú adresu marek.ratvaj@uvlf.sk.

O forme aktívnej účasti (prednáška/poster) bude rozhodovať vedecký výbor. Prednášky sú uprednostňované u doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.


REGISTRÁCIA A POPLATKY

Registrácia na konferenciu BeeConnected a Národné podujatie B-THENET je otvorená do 27.03.2024. Zaregistrovať sa môžete na obe podujatia alebo iba na jedno z nich.

Registračný poplatok:

Konferencia BeeConnected 2024 *50 EUR
Konferencia BeeConnected 2024 (doktorand/študent) *30 EUR
Národné podujatie projektu B-THENET **VSTUP ZDARMA
* v cene poplatku je obed počas konferencie (4.4.2024), ktorý zabezpečí organizátor.
** obed dňa 5. apríla 2024 si zabezpečujú účastníci individuálne.

Registračný poplatok na konferenciu je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 27.03.2024. Platba v hotovosti na mieste nebude možná.

Bankové spojenie:
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 134100
Pre správne priradenie platby uveďte, prosím, svoje meno do správy pre prijímateľa.